Τετ, Μαρ 29, 2023

Οδηγίες σε υποψήφιους για Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές

Οδηγίες σε υποψήφιους για Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στι Παγκύπριες Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, για
το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας τα ακόλουθα:

α. Αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
β. Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως Υπηκοότητα η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).
γ. Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν των δύο μηνών) του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά Γραφεία.
δ. Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.

2. Τα πιο πάνω πιστοποιητικά μπορούν να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται (προς το Υπουργείο Άμυνας, Τ.Κ. 1432 Λευκωσία), μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023 το αργότερο, μεταξύ των ωρών 08:00-14:30. Τονίζεται ότι, κάθε υποψήφιος/α
θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει έγκαιρα στο Υπουργείο Άμυνας τα πιο πάνω δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας θα αποκλείσει την υποψηφιότητά του/της για συμμετοχή στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε Στρατιωτική Σχολή.

3. Η κατανομή των θέσεων κατά Σχολή παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα.

4. Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν προσωπικές επιστολές.

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22807540, 22807702, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy) ή να διαβάσετε τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2023, Τόμο Α ́, που εκδίδεται από
το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.

Screenshot 2023 02 24 162631

Developed by DiGeo LTD. ©2023 Nea Polis. All Rights Reserved