Πεμ, Απρ 18, 2024

Ελληνική Τράπεζα: Δέσμευση για βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην ανάπτυξη

Ελληνική Τράπεζα: Δέσμευση για βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην ανάπτυξη

 Η Στρατηγική ESG της Τράπεζας περιλαμβάνει σαφείς στόχους, που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την κλιματική ουδετερότητα και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο αναδεικνύονται οι στρατηγικές που καλούνται να εφαρμόσουν τα τραπεζικά ιδρύματα για την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευημερία και τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Συντασσόμενη πλήρως με τους στόχους και τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης, η Ελληνική Τράπεζα κατάρτισε το πλάνο της για τη Στρατηγική σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), το οποίο ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές και βέλτιστες πρακτικές.

Η Στρατηγική ΕSG της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος τον Δεκέμβριο του 2022, αποτυπώνει τη δέσμευση για ουσιαστική σύνδεση των οικονομικών δραστηριοτήτων του οργανισμού με την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, καθώς και με την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.

Καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της Στρατηγικής ESG της Ελληνικής Τράπεζας αποτέλεσαν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές και τοπικές στρατηγικές, η ανάλυση ανταγωνισμού, το υφιστάμενο εποπτικό πλαίσιο, καθώς και η ανάλυση ουσιαστικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδείχθηκαν τέσσερις νευραλγικοί πυλώνες στους οποίους εδράζεται η Στρατηγική ESG της Τράπεζας: η ενεργειακή αποδοτικότητα και το μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος, η ανθεκτικότητα και απόδοση και τέλος το βιώσιμο οικοσύστημα.

Υπηρετώντας την αρχή ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας είναι ικανός να συμβάλει καθοριστικά στην ευημερία και ανθεκτικότητα του πλανήτη, η Ελληνική Τράπεζα υιοθέτησε στο πλάνο της τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030, τους οποίους καθόρισε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015. Πρόκειται για 17 στόχους, οικουμενικούς και αλληλένδετους, οι οποίοι παρέχουν τόσο στις κυβερνήσεις, όσο και στις επιχειρήσεις, ένα κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση προκλήσεων βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Πράσινη μετάβαση
Το πλάνο ESG της Ελληνικής Τράπεζας εναρμονίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία της μετάβασης στην πράσινη οικονομία, ενώ παράλληλα θέτει στο επίκεντρο τη φροντίδα και διαρκή επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, η Στρατηγική ESG του ιδρύματος περιλαμβάνει σαφείς στόχους, που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την κλιματική ουδετερότητα και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά το εργατικό δυναμικό, δίνεται βάρος στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ESG, αλλά και στη διασφάλιση συνθηκών αύξησης της εργασιακής ικανοποίησης και ευημερίας, με έμφαση στον σεβασμό της διαφορετικότητας και τη συμπερίληψη. Ακόμα, η Ελληνική Τράπεζα ιεραρχεί στις προτεραιότητές την απόκτηση ESG rating εντός της επόμενης διετίας, καθώς και την ενίσχυση των διαδικασιών γνωστοποίησης που αφορούν τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα στις λειτουργίες του ιδρύματος.

Με στόχο να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο μέσα σε ένα βιώσιμο οικοσύστημα, η Στρατηγική ESG της Ελληνικής Τράπεζας κινείται με γνώμονα τη συλλογική ευημερία και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, η οποία περιλαμβάνει τόσο την υποστήριξη πελατών και μετόχων στην πράσινη ανάπτυξη, όσο και το συνολικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Listen Live